Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

Udostępniamy następujący adres e-mail: zapytania@rops-opole.pl, na który mogą Państwo wysyłać pytania dotyczące stanu realizacji sprawy. Prosimy o podanie w mailu danych wnioskodawcy tj.: imienia i nazwiska, adresu, numeru sprawy, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail

Opole, ul. Rejtana 5


mapa dojazdu

Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Projekt "Razem ale osobno"    Realizacja projektu Razem ale osobno... Program kompleksowej pomocy profilaktyczno-terapeutycznej dla rodzin doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkową, jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

RAZEM ALE OSOBNO - Poradnik dla osób doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkową
Plik .pdf 2,5MB

REALIZATORZY PROJEKTU:


OKRES REALIZACJI:
Od 2 maja do 31 grudnia 2011 r.

ADRESACI PROJEKTU:
    Grupą docelową projektu są osoby należące do rodzin, w których jeden bądź oboje rodzice migrują zarobkowo za granicę, a także dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 roku życia. Ponadto projekt jest skierowany do osób zawodowo zajmujących się nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży oraz pracowników zatrudnionych w placówkach pomocy społecznej.

CELE PROJEKTU:
    Celem nadrzędnym projektu jest minimalizacja negatywnych konsekwencji wyjazdów zarobkowych dzięki zwiększeniu świadomości społeczeństwa w kwestii zagrożeń wynikających z rozłąki spowodowanej migracją zarobkową oraz świadczenie kompleksowego i profesjonalnego wsparcia osobom dorosłym i dzieciom rozdzielonym migracją zarobkową.

REALIZATORZY PROJEKTU:


SPOSÓB REALIZACJI:

    W ramach realizacji zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu powołał zespół specjalistów (pedagog, psycholog, specjalista z zakresu pomocy społecznej, specjalista ds. rodziny, prawnik), którzy opracują poradnik dla rodzin rozważających migrację zarobkową lub będących w trakcie rozłąki migracyjnej. Poradnik będzie również przeznaczony dla wychowawców, pedagogów oraz pracowników pomocy społecznej. Skróconą wersją poradnika będzie kolorowa broszura z najistotniejszymi wskazówkami dla rodzin z problemem migracyjnym. Przy opracowaniu poradnika wezmą udział wolontariusze - studenci Instytutu Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Opolskiego, którzy przeprowadzą badanie ankietowe dot. analizy potrzeb w zakresie pomocy osobom z doświadczeniem migracji zarobkowych.
    W siedzibie Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia w Opolu ma miejsce diagnostyka i terapia dzieci i młodzieży, terapia indywidualna osób dorosłych, systemowa terapia rodzin, mediacje rodzinne oraz poradnictwo prawne z obszaru prawa rodzinnego.
    Ponadto projekt zakłada organizację 2 edycji 3-dniowych warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli, pedagogów i pracowników pomocy społecznej w zakresie rozpoznawania symptomów sytuacji kryzysowej spowodowanej migracją, zintegrowanego działania wspierającego, pracy indywidualnej z dzieckiem i rodziną pod kątem wzmacniania poczucia bezpieczeństwa, radzenia sobie ze stratą, z negatywnymi emocjami, itp.
    Istotne znaczenie w ramach realizowanego projektu będą miały również działania informacyjne mające na celu edukowanie społeczności Opolszczyzny z zakresu wpływu wyjazdów zarobkowych na funkcjonowanie rodziny zarówno od strony szans jak i zagrożeń. W związku z powyższym zostanie opracowany spot video dostępny w Internecie pokazujący, na co należy zwrócić uwagę w sytuacji konieczności wyjazdu do pracy za granicę oraz jak reagować w sytuacji pojawiającego się kryzysu rodzinnego spowodowanego rozłąką.
    Zakłada się, iż dzięki projektowi zostanie wypracowany na Opolszczyźnie model pomocy osobom w kryzysie spowodowanym wyjazdami zarobkowymi i stanie się on skutecznym wzorcem pracy z rodziną zagrożoną negatywnymi skutkami migracji zarobkowych.