Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77/ 44 24 465
77/44 24 466

Opole, ul. Rejtana 5mapa dojazdu

Formularze do pobrania

Ekonomia społeczna w województwie opolskim

Informacja dla klienta

Dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne
(zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) w przypadkach, gdy jeden z członków rodziny wyjedzie do państwa członkowskiego UE, EOG

Poniższe uregulowania prawne nie dotyczą Szwajcarii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Islandii. W stosunku do tych państw, jak i do spraw, które wpłynęły przed 1 maja 2010 r. stosuje się dotychczasowe przepisy Rozporządzenia Rady (EWG) 1408/71 oraz 574/72

Od dnia 01 maja 2010 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, tj:

Lp. Nr i tytuł Rozporządzenia Miejsce publikacji
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy UE
L 200, 7/06/2004
Celex nr: 32004R0883
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy UE
L 284, 30/10/2009
Celex nr: 32009R0987


Zgodnie z nowymi przepisami wniosek o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych składa się tylko w jednym Państwie Członkowskim. Właściwe Instytucje Państw Członkowskich przekazują sobie wzajemnie wniosek o świadczenia rodzinne, zgodnie z zasadami pierwszeństwa, jeżeli zostanie złożony w niewłaściwym państwie. Wniosek o świadczenia rodzinne powinien zostać złożony w Instytucji Właściwej wg następujących zasad:
 1. W przypadku, gdy uprawnienia do świadczeń rodzinnych występują na podstawie różnych tytułów, kolejność pierwszeństwa jest następująca:
  • w pierwszej kolejności prawo udzielane jest z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek,
  • w drugiej kolejności prawo udzielane jest z tytułu otrzymywania emerytury lub renty,
  • w ostatniej kolejności prawo udzielane jest z tytułu zamieszkania.
 2. W przypadku, gdy uprawnienia do świadczeń rodzinnych występują na podstawie tego samego tytułu, kolejność pierwszeństwa jest następująca:
  • W pierwszej kolejności miejsce zamieszkania dzieci, jeżeli w dwóch państwach jest wykonywana praca lub działalność na własny rachunek,
  • W pierwszej kolejności miejsce zamieszkania dzieci, jeżeli w dwóch państwach otrzymywana jest emerytura lub renta,
  • W pierwszej kolejności miejsce zamieszkania dzieci, jeżeli uprawnienia do świadczeń w dwóch państwach występują wyłącznie z tytułu zamieszkania.


UWAGA !!! Jeżeli wniosek zostaje złożony, zgodnie z zasadami pierwszeństwa w Instytucji Właściwej Państwa Członkowskiego, a świadczenia rodzinne w drugim Państwie Członkowskim są wyższe niż w państwie złożenia wniosku, to Instytucja Właściwa zgodnie z zasadami pierwszeństwa, po ustaleniu uprawnień do świadczeń rodzinnych obowiązana jest przekazać wniosek do państwa, gdzie świadczenia rodzinne są wyższe w celu przyznania dodatku dyferencyjnego. W konsekwencji rodzina otrzyma najwyższą możliwą wysokość świadczeń.

Wniosek o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych składa się tylko w jednym państwie. To Instytucje Właściwe Państw Członkowskich przekazują sobie wzajemnie raz złożony wniosek w celu przyznania rodzinie najwyższej kwoty świadczeń, wynikającej z ustawodawstw obu Państw Członkowskich.