Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

Udostępniamy następujący adres e-mail: zapytania@rops-opole.pl, na który mogą Państwo wysyłać pytania dotyczące stanu realizacji sprawy. Prosimy o podanie w mailu danych wnioskodawcy tj.: imienia i nazwiska, adresu, numeru sprawy, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail

Opole, ul. Rejtana 5


mapa dojazdu

Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Informacja dla klienta

Informacje dla klientów ubiegających się w Niemczech o zasiłek rodzinny - materiały informacyjne w języku polskim dot. Kindergeld przekazane przez niemiecką instytucję łącznikową Familienkasse-Direktion Norymberga:
 • Zasiłek na dziecko dla polskich uprawnionych
 • Zasiłek na dziecko w przypadkach transgranicznych (Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcaria)  Dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne
  (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) w przypadkach, gdy jeden z członków rodziny wyjedzie do państwa członkowskiego UE, EOG

  Poniższe uregulowania prawne nie dotyczą Szwajcarii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Islandii. W stosunku do tych państw, jak i do spraw, które wpłynęły przed 1 maja 2010 r. stosuje się dotychczasowe przepisy Rozporządzenia Rady (EWG) 1408/71 oraz 574/72

  Od dnia 01 maja 2010 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, tj:

  Lp. Nr i tytuł Rozporządzenia Miejsce publikacji
  1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy UE
  L 200, 7/06/2004
  Celex nr: 32004R0883
  2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy UE
  L 284, 30/10/2009
  Celex nr: 32009R0987


  Zgodnie z nowymi przepisami wniosek o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych składa się tylko w jednym Państwie Członkowskim. Właściwe Instytucje Państw Członkowskich przekazują sobie wzajemnie wniosek o świadczenia rodzinne, zgodnie z zasadami pierwszeństwa, jeżeli zostanie złożony w niewłaściwym państwie. Wniosek o świadczenia rodzinne powinien zostać złożony w Instytucji Właściwej wg następujących zasad:
  1. W przypadku, gdy uprawnienia do świadczeń rodzinnych występują na podstawie różnych tytułów, kolejność pierwszeństwa jest następująca:
   • w pierwszej kolejności prawo udzielane jest z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek,
   • w drugiej kolejności prawo udzielane jest z tytułu otrzymywania emerytury lub renty,
   • w ostatniej kolejności prawo udzielane jest z tytułu zamieszkania.
  2. W przypadku, gdy uprawnienia do świadczeń rodzinnych występują na podstawie tego samego tytułu, kolejność pierwszeństwa jest następująca:
   • W pierwszej kolejności miejsce zamieszkania dzieci, jeżeli w dwóch państwach jest wykonywana praca lub działalność na własny rachunek,
   • W pierwszej kolejności miejsce zamieszkania dzieci, jeżeli w dwóch państwach otrzymywana jest emerytura lub renta,
   • W pierwszej kolejności miejsce zamieszkania dzieci, jeżeli uprawnienia do świadczeń w dwóch państwach występują wyłącznie z tytułu zamieszkania.


  UWAGA !!! Jeżeli wniosek zostaje złożony, zgodnie z zasadami pierwszeństwa w Instytucji Właściwej Państwa Członkowskiego, a świadczenia rodzinne w drugim Państwie Członkowskim są wyższe niż w państwie złożenia wniosku, to Instytucja Właściwa zgodnie z zasadami pierwszeństwa, po ustaleniu uprawnień do świadczeń rodzinnych obowiązana jest przekazać wniosek do państwa, gdzie świadczenia rodzinne są wyższe w celu przyznania dodatku dyferencyjnego. W konsekwencji rodzina otrzyma najwyższą możliwą wysokość świadczeń.

  Wniosek o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych składa się tylko w jednym państwie. To Instytucje Właściwe Państw Członkowskich przekazują sobie wzajemnie raz złożony wniosek w celu przyznania rodzinie najwyższej kwoty świadczeń, wynikającej z ustawodawstw obu Państw Członkowskich.