Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

UWAGA !!! ZMIANY W OBSŁUDZE SPRAW DOT. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Od dnia 18 do 31 grudnia 2017 r. nastąpi przerwa w obsłudze klientów.

W tym okresie wszelkie dokumenty należy składać w ośrodku pomocy społecznej, właściwym do miejsca zamieszkania.
Od dnia 2 stycznia 2018 r. zapraszamy do kontaktu pod nowym adresem:

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77 452 43 39
kszs@opole.uw.gov.pl

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz.1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie grudnia br. zamknięty zostanie system informatyczny (migracja danych między instytucjami) i nie będzie możliwości merytorycznego załatwiania spraw.

Zatem, w związku z koniecznością przeprowadzenia powyższych zmian organizacyjnych od dnia 18 grudnia 2017 r. kontakt telefoniczny z pracownikami merytorycznymi zostaje wstrzymany. W tym czasie pracownicy realizować będą czynności związane z przekazaniem spraw do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt partnerski pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

    ROPS w Opolu realizuje od września 2017 r. zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia: Obowiązująca od 2012 r. Ustawa o Wspieraniu Rodziny i Pieczy Zastępczej nałożyła na kadrę systemu Wspierania Rodziny i pieczy Zastępczej obowiązek podnoszenia kompetencji im kwalifikacji zawodowych. Ponadto potrzeby te zostały wskazane w programach strategicznych i operacyjnych województw makroregionu południowego: strategiach rozwoju województw, strategiach wojewódzkich w zakresie polityki społecznej, wojewódzkich programach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wojewódzkich programach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powyższy projekt jest odpowiedzią na powyższe obowiązki i potrzeby ponieważ głównym celem jest zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wykonujących zadania na terenie makroregionu południowego obejmującego województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie i śląskie w okresie od 2017 r. do 2020 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację szkoleń służących podnoszeniu kompetencji zawodowych kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz superwizji umożliwiającej wieloaspektowy ogląd wykonywanej pracy.


Wykaz szkoleń


Regulamin uczestnictwa


Umowa partnerska z dnia 13 czerwca 2017 r.