Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt partnerski pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

    ROPS w Opolu realizuje od września 2017 r. zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia: Obowiązująca od 2012 r. Ustawa o Wspieraniu Rodziny i Pieczy Zastępczej nałożyła na kadrę systemu Wspierania Rodziny i pieczy Zastępczej obowiązek podnoszenia kompetencji im kwalifikacji zawodowych. Ponadto potrzeby te zostały wskazane w programach strategicznych i operacyjnych województw makroregionu południowego: strategiach rozwoju województw, strategiach wojewódzkich w zakresie polityki społecznej, wojewódzkich programach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wojewódzkich programach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powyższy projekt jest odpowiedzią na powyższe obowiązki i potrzeby ponieważ głównym celem jest zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wykonujących zadania na terenie makroregionu południowego obejmującego województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie i śląskie w okresie od 2017 r. do 2020 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację szkoleń służących podnoszeniu kompetencji zawodowych kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz superwizji umożliwiającej wieloaspektowy ogląd wykonywanej pracy.


Wykaz szkoleń


Regulamin uczestnictwa


Umowa partnerska z dnia 13 czerwca 2017 r.

7 lutego 2018 r.
W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.
Więcej...


Blok I - szkolenia dla kadry zaraządzającej

Ocena i motywacja pracowników:
Formularz zgłoszenia - gr. I 26.03.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 27.03.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. III 28.03.2018 r.

Jak rozwiązywać konflikty w zespole:
Formularz zgłoszenia - gr. I 3-4.04.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 5-6.04.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. III 9-10.04.2018 r.

Pozyskiwanie funduszy unijnych, w tym zarządzanie projektami:
Formularz zgłoszenia - gr. I 11-12.04.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 16-17.04.2018 r.


Blok II - szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel:

Pozyskiwanie środków finansowych i wdrażanie programów dotyczących wspierania rodziny i organizowania rodzinnej pieczy zastępczej:
Formularz zgłoszenia - gr. I 18-19.04.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 23-24.04.2018 r.

Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny (diagnoza, wzory dokumentów, programy i cele):
Formularz zgłoszenia - gr. I 25-26.04.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 7-8.05.2018 r.

Technika budowy polityk i strategii:
Formularz zgłoszenia - gr. I 9-10.05.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 14-15.05.2018 r.