Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

Udostępniamy następujący adres e-mail: zapytania@rops-opole.pl, na który mogą Państwo wysyłać pytania dotyczące stanu realizacji sprawy. Prosimy o podanie w mailu danych wnioskodawcy tj.: imienia i nazwiska, adresu, numeru sprawy, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail

Opole, ul. Rejtana 5


mapa dojazdu

Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Projekt pn. Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej.

O projekcie
Projekt pn. Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Jego przedmiotem jest koordynowanie oraz prowadzenie działań służących rozwojowi i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej w regionie, w tym interwencje wzmacniające mechanizm współpracy na jej rzecz na poziomie samorządu regionalnego i lokalnego. Projekt przewiduje ponadto upowszechnianie idei ES w województwie poprzez inicjatywy promocyjne oraz informacyjne. Odpowiada on na potrzebę wzmocnienia sektora ekonomii społecznej i tworzenia sieci współpracy pomiędzy jej podmiotami a jednostkami samorządu terytorialnego, nauką, biznesem, oraz innymi organizacjami działającymi w tym obszarze.

Termin realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 30.06.2019 r.


Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie szeregu działań w tym obszarze w województwie opolskim. Jego realizacja wpłynie bezpośrednio na realizację celu szczegółowego 4 RPO WO na I. 2014-2020, tj. wzrost zatrudnienia w ramach regionalnego sektora gospodarki społecznej. Odbędzie się to poprzez prowadzenie z poziomu ROPS działań, które przełożą się na powstanie kompleksowego systemu wsparcia sektora ekonomii społecznej.

Główne zadania projektu:
Zadanie 1: Utworzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
Zadanie 2: Zwiększenie widoczności oraz wsparcia rozwoju podmiotów ekonomii społecznej
Zadanie 3: Spotkania sieciujące oraz działania informacyjne w gminach i powiatach
Zadanie 4: Kluczowe sfery rozwoju. Inicjowanie współpracy podmiotów regionalnych.Niniejsza strona zawiera jedynie podstawowe informacje. Docelowa strona projektu jest w trakcie opracowywania.