Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

UWAGA !!! ZMIANY W OBSŁUDZE SPRAW DOT. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Od dnia 18 do 31 grudnia 2017 r. nastąpi przerwa w obsłudze klientów.

W tym okresie wszelkie dokumenty należy składać w ośrodku pomocy społecznej, właściwym do miejsca zamieszkania.
Od dnia 2 stycznia 2018 r. zapraszamy do kontaktu pod nowym adresem:

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77 452 43 39
kszs@opole.uw.gov.pl

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz.1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie grudnia br. zamknięty zostanie system informatyczny (migracja danych między instytucjami) i nie będzie możliwości merytorycznego załatwiania spraw.

Zatem, w związku z koniecznością przeprowadzenia powyższych zmian organizacyjnych od dnia 18 grudnia 2017 r. kontakt telefoniczny z pracownikami merytorycznymi zostaje wstrzymany. W tym czasie pracownicy realizować będą czynności związane z przekazaniem spraw do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."
Archiwum - aktualnoœci z 2015 r.

 • 30 grudnia 2015 r.
  W związku z planowaną 14 stycznia 2016 r. konferencją nt. założeń projektu "Wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej na lata 2016-2025" zamieszczamy projekt przedmiotowej strategii z uwzględnieniem zmian wynikłych w toku konsultacji społecznych.

  Dnia 15 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 1480/2015 przyjął "Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016 - 2025"

  Załącznik 1 (Uchwała Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w sprawie zaopiniowania projektu Strategii - pismo z dnia 20 listopada 2015r., znak ORP.611.30.2015)

  Załącznik 2 (Wspólne wyjaśnienia Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego oraz Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyk UMWO w sprawie dostępności dokumentów Zarządu Województwa Opolskiego oraz Sejmiku Województwa Opolskiego dla osób z niepełnosprawnościami - pismo z dnia 1 grudnia 2015 r., znak DOA-I.025.11.2015)


 • 26 listopada 2015 r.
  Z okazji, przypadającego 21 listopada, Dnia Pracownika Socjalnego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Jesteśmy niezwykle dumni, że wśród nagrodzonych znalazło się Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Barka" w Strzelcach Opolskich.
  Więcej...


 • 24 listopada 2015 r.
  Konsultacje społeczne projektu Opolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022

      Na podstawie uchwały nr 1398/2015 Zarzšdu Województwa Opolskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu Opolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022 i skierowania dokumentu do konsultacji społecznych
  Więcej...


 • 9 listopada 2015 r.
  Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016-2025

      Na podstawie uchwały nr 1339/2015 z dnia 9 listopada Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Opolskiego projektu Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016 - 2025 i skierowania dokumentu do konsultacji społecznych
  Więcej...


 • 12 października 2015 r.
  Szkolenie z wdrożenia Generatora eNGO - elektroniczne składanie ofert do otwartych konkursów ofert w zakresie pożytku publicznego
  Więcej...

 • 18 września 2015 r.
  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w regionie na dwudniowe seminarium w ramach własnego projektu pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim"
  Więcej...


 • 15 września 2015 r.
  Uniwersytet Opolski ogłasza nabór na nieodpłatne studia podyplomowe "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro". Studia podyplomowe finansowane są przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej.
  Więcej...

 • 4 września 2015 r.
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy na spotkanie pn.: Ronictwo społeczne, Kluczowe sfery rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskim.
  Więcej...

 • 28 sierpnia 2015 r.
  Firma Market Research World rozpoczyna ogólnopolski projekt skierowany do szkół: "AFS- Szkoła Wolna od Uzależnień". Jego celem jest diagnozowanie stopnia używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną. Efektem projektu ma być stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej bieżący monitoring stanu uzależnień wśród uczniów danej jednostki.
  Więcej...

 • 26 sierpnia 2015 r.
  Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Bliżej rodziny i dziecka"
  Więcej...

 • 24 lipca 2015 r.
  Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Bliżej rodziny i dziecka"
  Więcej...

 • 24 lipca 2015 r.
  Ogłoszenie o zmianie zapisu w zapytaniu ofertowym na usługę obejmującą przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" w ramach Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
  Więcej...

 • 20 lipca 2015 r.
  II edycja otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2015 zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanego z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Więcej...

 • 20 lipca 2015 r.
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu zaprasza do składania ofert na usługę obejmującą przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" w ramach Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
  Więcej...

 • 15 lipca 2015 r.
  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza na warsztaty instruktażowe z zakresu wdrażania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji (MSAI) przez Liderów instytucji pomocy i integracji społecznej, które skierowane jest do pracowników publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnionych na stanowisku pracownika socjalnego w tym również główny specjalista, starszy specjalista, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, starszy specjalista pracy socjalnej specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu inicjowania i wdrażania partnerskich programów rewitalizacji społecznej realizowanych w ramach projektu "Rewitalizacja społeczna".
  Więcej...


 • 10 lipca 2015 r.
  Rusza kolejna edycja Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - II stopnia.
  Więcej...

  Formularz zgłoszeniowy


 • 10 lipca 2015 r.
  Zaproszenie na warsztaty instruktażowe z zakresu wdrażania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji (MSAI) przez Liderów instytucji pomocy i integracji społecznej
  Więcej...


 • 2 lipca 2015 r.
  W związku z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, serdecznie zapraszam na bezpłatne szkolenie pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy ze względu na płeć" dla dwóch 16 osobowych grup, które odbędzie się w dniach I grupa: 9-11.09.2015 r. oraz II grupa: 23-25.09.2015 r. w Opolu w Hotelu pod Złotą Koroną przy ul. Oświęcimskiej 136.
  Więcej...


 • 15 czerwca 2015 r.
  Zachęcamy do zapoznania się z innowacyjnym projektem REPLIKATOR, którego głównym celem jest opracowanie i wdrożenie w Polsce inkubatorów, tworzących i powielających w oparciu o przetestowane modele biznesowe i firm społecznych (spółdzielni socjalnych).
  Więcej...


 • 11 czerwca 2015 r.
  Ogłoszenie o otwartym konkursie na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Programu Wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 - Edycja 2015
  Więcej...


 • 8 czerwca 2015 r.
  Kwartalnik "Niepełnosprawność" dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: www.pfron.org.pl/portal/kn

 • 2 czerwca 2015 r.
  W zakładce "Otwarte konkursy ofert" -> "oferty realizacji zadań publicznych" zamieszczono Ofertę realizacji zadania publicznego Szkolnego Związku Sportowego "Opolskie" pn. Wyjazd do Nadrenii Palatynatu na Olimpiadę Lekkoatletyczną Osób Niepełnosprawnych, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

 • 29 maja 2015 r.
  W miesiącu kwietniu 2015 roku została zainicjowana przez Fundację Oczami Brata w Częstochowie oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom "YAVA" w Częstochowie akcja społeczna "Kalejdoskop. Tolerancja".
  Więcej...


 • 28 maja 2015 r.
  Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość zapraszają Państwa na Targi Aktywnych Form Pomocy oraz, jak co roku, na Targi Dobrego Klimatu. W tym roku oba wydarzenia odbędą się w tym samym czasie. Targi Aktywnych Form Pomocy odbędą się w dniach 18 i 19 czerwca 2015 r. w Policach i Nowym Warpnie, a Targi Dobrego Klimatu dzień później 20 czerwca w Nowym Warpnie.
  Więcej
  Program
  Karta zgłoszeniowa
  Karta zgłoszeniowa dla wystawców

 • 22 maja 2015 r.
  Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu realizacji projektu "Możemy więcej!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Więcej...

 • 21 maja 2015 r.
  Od 1987 r. dzieci i młodzież z województwa opolskiego mają możliwość zgłaszania swoich kandydatów do Opolskiego Tytułu "Serce Dziecku". Odznaczenie to przyznawane jest osobom dorosłym, które swoją działalnością i postawą zdobyły zaufanie, sympatię i szacunek dzieci. Wyboru Kawalerów Tytułu dokonuje Dziecięco - Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Całością spraw organizacyjnych związanych z przyznawaniem Tytułu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
  Więcej...

 • 6 maja 2015 r.
  Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły i świetlice środowiskowe do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania uczniów w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu PAJACYK. Wnioski można nadsyłać do dnia 10 lipca do biura Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu.
  Więcej...

 • 6 maja 2015 r.
  Minister pracy zachęcał w Opolu do korzystania z pieniędzy z programu Senior-Wigor
  Więcej...


 • 15 kwietnia 2015 r.
  Informujemy o zamieszczeniu w BIP przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 3-dniowych wizyt studyjnych w województwie śląskim dla maks. 50 osób (po maks. 25 osób w jednej wizycie studyjnej) realizowanego w ramach projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim." Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Więcej...

 • 2 kwietnia 2015 r.
  W dniu dzisiejszym przyjęliśmy życzenia radosnych i miłych Świąt Wielkanocnych, smacznego Święconego, mokrego Dyngusa od zaprzyjaźnionych harcerzy. • 30 marca 2015 r.
  Opolski Medal "Serce Dziecku"
      Od 1987 r. dzieci i młodzież z naszego regionu nadają osobom dorosłym swoje odznaczenie - Medal "Serce Dziecku". Osoby nominowane, do tego zaszczytnego odznaczenia, wyróżniają się bezinteresowną działalnością mającą na celu przede wszystkim dobro dzieci. Zakres podejmowanych działań jest bardzo szeroki - mogą być one prowadzone zarówno w ramach pełnionych funkcji zawodowych, społecznych, a także na gruncie prywatnym. Nominowani do odznaczenia winni cechować się otwartością na problemy dzieci, wykazywać szczególną dbałość o ich rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny oraz pomagać dzieciom w sytuacji, gdy potrzebują one opieki i wsparcia.
  Więcej...


 • 24 marca 2015 r.
  Informujemy o zamieszczeniu w BIP przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Więcej...

 • 18 marca 2015 r.
  Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pomocy i Integracji Społecznej) formularz do sporządzenia gminnych i powiatowych ocen zasobów pomocy społecznej za 2014 r. (OZPS 2014) będzie dostępny w Centralnej Aplikacji Statystycznej od 23 marca 2015 r. (poniedziałek), po zasileniu danych z innych systemów informatycznych.

  Poniżej:
 • 12 marca 2015 r.
  Informujemy o zamieszczeniu w BIP przetargu na usługę szkoleniową polegająca na organizacji i przeprowadzeniu cyklu szkoleniowego pn.: "Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej", obejmującego 25 osób, realizowanego w ramach projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim." Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, składającego się z:
  a) pięciu 3-dniowych zjazdów szkoleniowych,
  b) dwóch 3-dniowych wizyt studyjnych, będących praktycznym uzupełnieniem programu szkoleniowego, o którym mowa w lit. a) .
  Więcej...

 • 6 marca 2015 r.
  Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości, publikuje wykaz podmiotów które świadczą bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
  Więcej...


 • 19 lutego 2015 r.
  Informujemy o zamieszczeniu w BIP przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Więcej...

 • 19 lutego 2015 r.
  Festiwal Polskiej Piosenki i Twórczości osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  24 marca 2015 r. godz. 14:00 Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu

  Więcej...

 • 10 lutego 2015 r.
  Konkurs w ramach Programu "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 - 2015
  Więcej...


 • 8 stycznia 2015 r.
  Informujemy o zamieszczeniu w BIP zapytania ofertowego na usługę polegającą na organizacji i przeprowadzeniu Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego, pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
  Więcej...