Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."
Archiwum - aktualnoœci z 2015 r.

 • 30 grudnia 2015 r.
  W związku z planowaną 14 stycznia 2016 r. konferencją nt. założeń projektu "Wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej na lata 2016-2025" zamieszczamy projekt przedmiotowej strategii z uwzględnieniem zmian wynikłych w toku konsultacji społecznych.

  Dnia 15 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 1480/2015 przyjął "Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016 - 2025"

  Załącznik 1 (Uchwała Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w sprawie zaopiniowania projektu Strategii - pismo z dnia 20 listopada 2015r., znak ORP.611.30.2015)

  Załącznik 2 (Wspólne wyjaśnienia Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego oraz Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyk UMWO w sprawie dostępności dokumentów Zarządu Województwa Opolskiego oraz Sejmiku Województwa Opolskiego dla osób z niepełnosprawnościami - pismo z dnia 1 grudnia 2015 r., znak DOA-I.025.11.2015)


 • 26 listopada 2015 r.
  Z okazji, przypadającego 21 listopada, Dnia Pracownika Socjalnego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Jesteśmy niezwykle dumni, że wśród nagrodzonych znalazło się Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Barka" w Strzelcach Opolskich.
  Więcej...


 • 24 listopada 2015 r.
  Konsultacje społeczne projektu Opolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022

      Na podstawie uchwały nr 1398/2015 Zarzšdu Województwa Opolskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu Opolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022 i skierowania dokumentu do konsultacji społecznych
  Więcej...


 • 9 listopada 2015 r.
  Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016-2025

      Na podstawie uchwały nr 1339/2015 z dnia 9 listopada Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Opolskiego projektu Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016 - 2025 i skierowania dokumentu do konsultacji społecznych
  Więcej...


 • 12 października 2015 r.
  Szkolenie z wdrożenia Generatora eNGO - elektroniczne składanie ofert do otwartych konkursów ofert w zakresie pożytku publicznego
  Więcej...

 • 18 września 2015 r.
  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w regionie na dwudniowe seminarium w ramach własnego projektu pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim"
  Więcej...


 • 15 września 2015 r.
  Uniwersytet Opolski ogłasza nabór na nieodpłatne studia podyplomowe "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro". Studia podyplomowe finansowane są przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej.
  Więcej...

 • 4 września 2015 r.
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy na spotkanie pn.: Ronictwo społeczne, Kluczowe sfery rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskim.
  Więcej...

 • 28 sierpnia 2015 r.
  Firma Market Research World rozpoczyna ogólnopolski projekt skierowany do szkół: "AFS- Szkoła Wolna od Uzależnień". Jego celem jest diagnozowanie stopnia używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną. Efektem projektu ma być stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej bieżący monitoring stanu uzależnień wśród uczniów danej jednostki.
  Więcej...

 • 26 sierpnia 2015 r.
  Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Bliżej rodziny i dziecka"
  Więcej...

 • 24 lipca 2015 r.
  Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Bliżej rodziny i dziecka"
  Więcej...

 • 24 lipca 2015 r.
  Ogłoszenie o zmianie zapisu w zapytaniu ofertowym na usługę obejmującą przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" w ramach Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
  Więcej...

 • 20 lipca 2015 r.
  II edycja otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2015 zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanego z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Więcej...

 • 20 lipca 2015 r.
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu zaprasza do składania ofert na usługę obejmującą przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" w ramach Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
  Więcej...

 • 15 lipca 2015 r.
  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza na warsztaty instruktażowe z zakresu wdrażania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji (MSAI) przez Liderów instytucji pomocy i integracji społecznej, które skierowane jest do pracowników publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnionych na stanowisku pracownika socjalnego w tym również główny specjalista, starszy specjalista, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, starszy specjalista pracy socjalnej specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu inicjowania i wdrażania partnerskich programów rewitalizacji społecznej realizowanych w ramach projektu "Rewitalizacja społeczna".
  Więcej...


 • 10 lipca 2015 r.
  Rusza kolejna edycja Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - II stopnia.
  Więcej...

  Formularz zgłoszeniowy


 • 10 lipca 2015 r.
  Zaproszenie na warsztaty instruktażowe z zakresu wdrażania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji (MSAI) przez Liderów instytucji pomocy i integracji społecznej
  Więcej...


 • 2 lipca 2015 r.
  W związku z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, serdecznie zapraszam na bezpłatne szkolenie pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy ze względu na płeć" dla dwóch 16 osobowych grup, które odbędzie się w dniach I grupa: 9-11.09.2015 r. oraz II grupa: 23-25.09.2015 r. w Opolu w Hotelu pod Złotą Koroną przy ul. Oświęcimskiej 136.
  Więcej...


 • 15 czerwca 2015 r.
  Zachęcamy do zapoznania się z innowacyjnym projektem REPLIKATOR, którego głównym celem jest opracowanie i wdrożenie w Polsce inkubatorów, tworzących i powielających w oparciu o przetestowane modele biznesowe i firm społecznych (spółdzielni socjalnych).
  Więcej...


 • 11 czerwca 2015 r.
  Ogłoszenie o otwartym konkursie na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Programu Wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 - Edycja 2015
  Więcej...


 • 8 czerwca 2015 r.
  Kwartalnik "Niepełnosprawność" dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: www.pfron.org.pl/portal/kn

 • 2 czerwca 2015 r.
  W zakładce "Otwarte konkursy ofert" -> "oferty realizacji zadań publicznych" zamieszczono Ofertę realizacji zadania publicznego Szkolnego Związku Sportowego "Opolskie" pn. Wyjazd do Nadrenii Palatynatu na Olimpiadę Lekkoatletyczną Osób Niepełnosprawnych, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

 • 29 maja 2015 r.
  W miesiącu kwietniu 2015 roku została zainicjowana przez Fundację Oczami Brata w Częstochowie oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom "YAVA" w Częstochowie akcja społeczna "Kalejdoskop. Tolerancja".
  Więcej...


 • 28 maja 2015 r.
  Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość zapraszają Państwa na Targi Aktywnych Form Pomocy oraz, jak co roku, na Targi Dobrego Klimatu. W tym roku oba wydarzenia odbędą się w tym samym czasie. Targi Aktywnych Form Pomocy odbędą się w dniach 18 i 19 czerwca 2015 r. w Policach i Nowym Warpnie, a Targi Dobrego Klimatu dzień później 20 czerwca w Nowym Warpnie.
  Więcej
  Program
  Karta zgłoszeniowa
  Karta zgłoszeniowa dla wystawców

 • 22 maja 2015 r.
  Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu realizacji projektu "Możemy więcej!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Więcej...

 • 21 maja 2015 r.
  Od 1987 r. dzieci i młodzież z województwa opolskiego mają możliwość zgłaszania swoich kandydatów do Opolskiego Tytułu "Serce Dziecku". Odznaczenie to przyznawane jest osobom dorosłym, które swoją działalnością i postawą zdobyły zaufanie, sympatię i szacunek dzieci. Wyboru Kawalerów Tytułu dokonuje Dziecięco - Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Całością spraw organizacyjnych związanych z przyznawaniem Tytułu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
  Więcej...

 • 6 maja 2015 r.
  Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły i świetlice środowiskowe do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania uczniów w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu PAJACYK. Wnioski można nadsyłać do dnia 10 lipca do biura Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu.
  Więcej...

 • 6 maja 2015 r.
  Minister pracy zachęcał w Opolu do korzystania z pieniędzy z programu Senior-Wigor
  Więcej...


 • 15 kwietnia 2015 r.
  Informujemy o zamieszczeniu w BIP przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 3-dniowych wizyt studyjnych w województwie śląskim dla maks. 50 osób (po maks. 25 osób w jednej wizycie studyjnej) realizowanego w ramach projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim." Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Więcej...

 • 2 kwietnia 2015 r.
  W dniu dzisiejszym przyjęliśmy życzenia radosnych i miłych Świąt Wielkanocnych, smacznego Święconego, mokrego Dyngusa od zaprzyjaźnionych harcerzy. • 30 marca 2015 r.
  Opolski Medal "Serce Dziecku"
      Od 1987 r. dzieci i młodzież z naszego regionu nadają osobom dorosłym swoje odznaczenie - Medal "Serce Dziecku". Osoby nominowane, do tego zaszczytnego odznaczenia, wyróżniają się bezinteresowną działalnością mającą na celu przede wszystkim dobro dzieci. Zakres podejmowanych działań jest bardzo szeroki - mogą być one prowadzone zarówno w ramach pełnionych funkcji zawodowych, społecznych, a także na gruncie prywatnym. Nominowani do odznaczenia winni cechować się otwartością na problemy dzieci, wykazywać szczególną dbałość o ich rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny oraz pomagać dzieciom w sytuacji, gdy potrzebują one opieki i wsparcia.
  Więcej...


 • 24 marca 2015 r.
  Informujemy o zamieszczeniu w BIP przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Więcej...

 • 18 marca 2015 r.
  Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pomocy i Integracji Społecznej) formularz do sporządzenia gminnych i powiatowych ocen zasobów pomocy społecznej za 2014 r. (OZPS 2014) będzie dostępny w Centralnej Aplikacji Statystycznej od 23 marca 2015 r. (poniedziałek), po zasileniu danych z innych systemów informatycznych.

  Poniżej:
 • 12 marca 2015 r.
  Informujemy o zamieszczeniu w BIP przetargu na usługę szkoleniową polegająca na organizacji i przeprowadzeniu cyklu szkoleniowego pn.: "Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej", obejmującego 25 osób, realizowanego w ramach projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim." Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, składającego się z:
  a) pięciu 3-dniowych zjazdów szkoleniowych,
  b) dwóch 3-dniowych wizyt studyjnych, będących praktycznym uzupełnieniem programu szkoleniowego, o którym mowa w lit. a) .
  Więcej...

 • 6 marca 2015 r.
  Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości, publikuje wykaz podmiotów które świadczą bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
  Więcej...


 • 19 lutego 2015 r.
  Informujemy o zamieszczeniu w BIP przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Więcej...

 • 19 lutego 2015 r.
  Festiwal Polskiej Piosenki i Twórczości osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  24 marca 2015 r. godz. 14:00 Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu

  Więcej...

 • 10 lutego 2015 r.
  Konkurs w ramach Programu "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 - 2015
  Więcej...


 • 8 stycznia 2015 r.
  Informujemy o zamieszczeniu w BIP zapytania ofertowego na usługę polegającą na organizacji i przeprowadzeniu Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego, pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
  Więcej...