Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

UWAGA !!! ZMIANY W OBSŁUDZE SPRAW DOT. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Od dnia 18 do 31 grudnia 2017 r. nastąpi przerwa w obsłudze klientów.

W tym okresie wszelkie dokumenty należy składać w ośrodku pomocy społecznej, właściwym do miejsca zamieszkania.
Od dnia 2 stycznia 2018 r. zapraszamy do kontaktu pod nowym adresem:

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77 452 43 39
kszs@opole.uw.gov.pl

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz.1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie grudnia br. zamknięty zostanie system informatyczny (migracja danych między instytucjami) i nie będzie możliwości merytorycznego załatwiania spraw.

Zatem, w związku z koniecznością przeprowadzenia powyższych zmian organizacyjnych od dnia 18 grudnia 2017 r. kontakt telefoniczny z pracownikami merytorycznymi zostaje wstrzymany. W tym czasie pracownicy realizować będą czynności związane z przekazaniem spraw do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Projekt pn. Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej

O projekcie
Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna. Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu Specjalna Strefa Demograficzna tzw. inicjatywy wspierające pn. Wspieramy rodzinę.

Termin realizacji projektu: 01.04.2016 - 31.03.2018


Cel główny projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Główne problemy, na które odpowiada ww. projekt to:
Grupa docelowa:
Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zgodnie więc z inicjatywami SSD zostaje zapewnione wsparcie rodzin oraz dzieci i młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej poprzez kompleks działań wspierających

Główne zadania w projekcie:
W ramach projektu będą realizowane 2 typy działań: na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Ww. projekt, będzie realizowany w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL z siedzibą w Opolu oraz w partnerstwie z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. Powiatem Krapkowickim, Miastem Opole oraz gminami: Domaszowice, Łubniany, Brzeg, Paczków, Kluczbork, Popielów, Grodków, Głubczyce, Korfantów, Zdzieszowice Dąbrowa, Bierawa, Strzelce Opolskie i Pokój.

W projekcie przewiduje się 23 zadania w ramach, których:
  1. powstanie 15 nowych stanowisk - asystentów rodziny,
  2. zostanie przeszkolonych 60 kandydatów na asystentów rodziny,
  3. zostaną przeprowadzone 2 kampanie na rzecz promocji rodzin wspierających,
  4. powstanie 7 nowych placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę podwórkowego,
  5. zostaną zorganizowane 2 pikniki dla ok 450 osób, mające na celu integrację środowiska lokalnego, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
  6. powstaną 3 mieszkania chronione dla osób usamodzielniających się łącznie 10 osób, w tym 2 samotne matki z 2 dzieci, nieposiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  7. utworzy się 2 grupy wsparcia dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze, objętych asystą rodzinną,
  8. zostaną zorganizowane zajęci o charakterze aktywnej integracji społecznej, mające na celu zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego dzieci poniżej 15 roku życia umieszczonych w środowisku rodzinnych form pieczy zastępczej (ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka). Zakłada się organizację 9 różnych tematycznie zajęć rocznie dla grup po ok 20 osób x 2 lata.
  9. przeprowadzi się usługi aktywnej integracji dla osób przebywających w pieczy zastępczej - w zakresie aktywizacji edukacyjnej odbędą się spotkania z pośrednikiem pracy, doradca zawodowym - wszyscy uczestnicy projektu tj.60os. Natomiast w zakresie aktywizacji zdrowotnej istnieje możliwość skierowania uczestnika projektu i sfinansowania terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej, a także ćwiczeń fizycznych usprawniających lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.
  10. nastąpi przeszkolenie 80 kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci.
Sześć młodych osób zamieszka w nowo wyremontowanych mieszkaniach chronionych w Krapkowicach. Mieszkania przygotowane są dla osób, którymi opiekowały się rodziny zastępcze.
Więcej...
Umowa partnerska nr RPOP.08.01.00-16-005/15 na rzecz realizacji Projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna

Umowa partnerska nr RPOP.08.01.00-16-005/15 na rzecz realizacji Projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja SpołecznaLoża Radiowa w Radio Opole z Panią Agnieszką Gabruk - Zastępcą Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Tematem były mieszkania chronione.