Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."
Najczęściej zadawane pytania w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+)
 
 
 
 Ważne!!! Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego będą załatwiane w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na ul. Piastowskiej 14.
Telefon: 77 4524 339
 
 
 
 
 1. Gdzie składa się wnioski o świadczenia rodzinne i wychowawcze?
 2. Wnioski składa się w organie właściwym, tj. w ośrodku pomocy społecznej właściwym według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.  

   
 3. Kiedy składać wnioski?
 4. Wnioski można składać w każdym czasie w trakcie trwania danego okresu zasiłkowego. Na nowy okres zasiłkowy wnioski o świadczenia rodzinne można składać od 1 września danego roku. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.
  Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia danego roku. Obecny okres zasiłkowy trwa od 1 kwietnia 2016 r.  do 30 września 2017 r. Następne okresy zasiłkowe będą trwały od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.  

   
 5. Kto wypłaca świadczenia rodzinne i wychowawcze przyznane decyzją ROPS i w jakich terminach?
 6. Wszystkie świadczenia przyznane decyzją ROPS wypłaca ośrodek pomocy społecznej właściwy według miejsca zamieszkania osoby której przyznano świadczenia. Terminy wypłat ustalane są przez ośrodki pomocy społecznej.

     
 7. Czy Klient powinien przekazać decyzję ROPS do instytucji zagranicznej?
 8. Nie ma potrzeby dokonywania tłumaczenia decyzji i wysyłania jej do instytucji zagranicznej. Po uprawomocnieniu się decyzji ROPS z urzędu informuję właściwą instytucję zagraniczną o treści decyzji wydanej w Polsce na specjalnych drukach unijnych.

     
 9. Samotne matki - dlaczego szukamy ojca dziecka poza granicami Polski, skoro sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej matce?
 10. Niezależnie od tego czy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim czy nie, czy też nigdy nie zawierali związku małżeńskiego lub w sytuacji gdy wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono jednemu z rodziców - to każdy rodzic (zarówno matka, jak i ojciec dziecka) mają prawo ubiegać się o świadczenia rodzinne, zgodnie z ustawodawstwem swojego miejsca zamieszkania lub wykonywania działalności zawodowej. Prawo unijne zabrania kumulacji świadczeń rodzinnych. Oznacza to, że świadczenia nie mogą być wypłacane w pełnej wysokości w dwóch państwach członkowskich na to samo dziecko i w tym samym czasie. Dlatego zanim ROPS wyda decyzję przyznającą świadczenia musi ustalić, gdzie przebywa drugi rodzic dziecka czy jest aktywny zawodowo oraz czy pobiera świadczenia rodzinne w innym państwie. Bez dokonania tych ustaleń nie jest możliwe wydanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

    
 11. Świadczenie wychowawcze (500+) - dlaczego nieaktywna zawodowo matka w Polsce nie ma prawa do świadczenia wychowawczego, skoro "wszystkim się należy na drugie dziecko"?
 12. Zgodnie z przepisami unijnymi prawo do wszystkich świadczeń w pierwszej kolejności udzielane jest  w państwie w którym wykonywana jest praca. W państwie zamieszkania rodzica nieaktywnego zawodowo jest wypłacany jedynie dodatek dyferencyjny. Jeżeli w miejscu zamieszkania dziecka (w Polsce) rodzic jest aktywny zawodowo, wtedy w pierwszej kolejności prawo do świadczeń udzielane jest w miejscu zamieszkania dziecka.

Przykłady:
  Przykład I
Mąż pracuje w Holandii i otrzymuje świadczenia w wysokości 64 euro, tj. w przeliczeniu około 256 zł
Żona w Polsce nie jest aktywna zawodowo i mogłaby otrzymać:
Świadczenie wychowawcze - 500 zł
Zasiłek rodzinny                   -   89 zł
         Razem:                             - 589 zł     
W takiej sytuacji w Polsce żona jest uprawniona do otrzymania:
589 zł - 256 zł =  około 333 zł  (wysokość dodatku dyferencyjnego)
Razem rodzina otrzyma z Holandii 64 euro miesięcznie i 333 zł z Polski miesięcznie

    Przykład II
Mąż pracuje w Niemczech i otrzymuje świadczenia w wysokości 188 euro, tj. w przeliczeniu około 752 zł
Żona w Polsce nie jest aktywna zawodowo i mogłaby otrzymać:
Świadczenie wychowawcze - 500 zł
Zasiłek rodzinny                     -   89 zł
         Razem:                            - 589 zł     
W takiej sytuacji w Polsce żona nie jest uprawniona do świadczeń ponieważ w Niemczech świadczenia są wyższe od świadczeń w Polsce.
752 zł > 589 zł =  brak prawa do dodatku dyferencyjnego.  

  Przykład III
Mąż pracuje w Niemczech i byłby uprawniony do świadczeń w wysokości 188 euro,
tj. w przeliczeniu około 752 zł
Żona w Polsce  jest aktywna zawodowo i mogłaby otrzymać:
Świadczenie wychowawcze - 500 zł
Zasiłek rodzinny                     -   89 zł
         Razem:                            - 589 zł      W takiej sytuacji w Polsce żona  jest uprawniona do świadczeń w pełnej wysokości 589 zł. W Niemczech zostanie wypłacony dodatek dyferencyjny.
752 zł - 589 zł =  163 zł = ok. 41 euro Razem rodzina otrzyma z Niemiec 41 euro miesięcznie i 589 zł z Polski miesięcznie