Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

UWAGA !!! ZMIANY W OBSŁUDZE SPRAW DOT. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Od dnia 18 do 31 grudnia 2017 r. nastąpi przerwa w obsłudze klientów.

W tym okresie wszelkie dokumenty należy składać w ośrodku pomocy społecznej, właściwym do miejsca zamieszkania.
Od dnia 2 stycznia 2018 r. zapraszamy do kontaktu pod nowym adresem:

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77 452 43 39
kszs@opole.uw.gov.pl

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz.1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie grudnia br. zamknięty zostanie system informatyczny (migracja danych między instytucjami) i nie będzie możliwości merytorycznego załatwiania spraw.

Zatem, w związku z koniecznością przeprowadzenia powyższych zmian organizacyjnych od dnia 18 grudnia 2017 r. kontakt telefoniczny z pracownikami merytorycznymi zostaje wstrzymany. W tym czasie pracownicy realizować będą czynności związane z przekazaniem spraw do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalnyNabór

    W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik socjalny" przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, uprzejmie zapraszam do udziału w II turze szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Ww. szkolenie zostanie zrealizowane w okresie 26.08.2017 r. do 29.04.2018 r. (w załączeniu szczegółowy terminarz zjazdów) i jest przeznaczone dla 30 osób z woj. Śląskiego, dla 20 osób z woj. Opolskiego i 50 osób z woj. Dolnośląskiego. Realizacja zadania odbędzie się na podstawie posiadanej zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej DPS-VI-5111.54.MJ/2015(21) z dnia 25.11.2015 r. w systemie 11 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela).
    W specjalizacji I stopnia mogą wziąć udział pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnieni na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista w zawodzie pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w § 8 ust. 1 pkt 1-2 ww. rozporządzenia, tj.:
  1. posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia l8 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  2. posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci jedynie kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają umowę o pracę oraz podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu.

Z projektu zostaną pokryte koszty: Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na nr faksu: 77/ 44 15 259. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w specjalizacji. Zgłoszenia wraz z kopią dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie proszę przesłać w terminie do 15.03.2017 r. Ponadto prosimy o przesłanie zaświadczenia o zatrudnieniu oraz kserokopii podpisanego zobowiązania - umowy z pracodawcą, obligującego pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz rok po jego zakończeniu (wg załączonych wzorów). Następnie oryginały ww. dokumentów proszę przesłać drogą pocztową na adres ROPS w Opolu.

    Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w specjalizacji, zostanie przekazane Państwu telefonicznie. O zakwalifikowaniu na określoną turę będzie decydować: Informacje nt. specjalizacji oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl w zakładce Specjalizacja I stopnia - Nabór. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację p. Agnieszką Ponikowską tel,77/ 44 15 250 wew. 20.

Załączniki:
1. Harmonogram zjazdów na II turę
2. Karta zgłoszenia/skierowania
3. Wzór zobowiązania - umowy z pracodawcą
4. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i potwierdzeniu stażu