Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

Udostępniamy następujący adres e-mail: zapytania@rops-opole.pl, na który mogą Państwo wysyłać pytania dotyczące stanu realizacji sprawy. Prosimy o podanie w mailu danych wnioskodawcy tj.: imienia i nazwiska, adresu, numeru sprawy, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail

Opole, ul. Rejtana 5


mapa dojazdu

Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik socjalny"


O projekcie:
Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik socjalny" jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

W ramach ww. projektu planuje się organizację szkolenia specjalizacyjnego w turach: I tura od 17.09.2016 r. do 28.05.2017 r., II tura 26.08.2017 r. do 29.04.2018 r., które odbędzie się w systemie 11 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela).

Warunkiem przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego będzie spełnianie określonych wymagań tj.:
    W ramach realizowanego projektu zostaną pokryte koszty:
Termin realizacji projektu: 01.08.2016 r. - 31.07.2018 r.


Całkowite koszty projektu: 1 208 788,80 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 1 172 488,80 zł.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej z obszaru województw opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucjach w formie szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Realizacja tego celu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu będą kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnieni w woj. Opolskim (40 osób), dolnośląskim (100 osób) i śląskim (60 osób), łacznie 200 osób na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej -koordynator, główny specjalista w zawodzie pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:
Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza specjalizacja tych kadr z wykorzystaniem specyficznych metod i narzędzi pracy. Działania te przyczynią się do indywidualizacji pracy z klientem, dostosowania pomocy do potrzeb odbiorców, zwiększenia jej trafności. Przełoży się to na poprawę skuteczności pomocy, zależnej od kompetencji merytorycznych kadry, mającej bezpośredni kontakt z klientem, świadczącej usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne. Jednocześnie podjęte działania będą wspierać proces zmian w systemie pomocy społecznej, wynikających z planowanych zmian prawnych, które zakładają wzmocnienie funkcji profilaktycznej i aktywizacyjnej pomocy społecznej.