Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

UWAGA !!! ZMIANY W OBSŁUDZE SPRAW DOT. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Od dnia 18 do 31 grudnia 2017 r. nastąpi przerwa w obsłudze klientów.

W tym okresie wszelkie dokumenty należy składać w ośrodku pomocy społecznej, właściwym do miejsca zamieszkania.
Od dnia 2 stycznia 2018 r. zapraszamy do kontaktu pod nowym adresem:

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77 452 43 39
kszs@opole.uw.gov.pl

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz.1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie grudnia br. zamknięty zostanie system informatyczny (migracja danych między instytucjami) i nie będzie możliwości merytorycznego załatwiania spraw.

Zatem, w związku z koniecznością przeprowadzenia powyższych zmian organizacyjnych od dnia 18 grudnia 2017 r. kontakt telefoniczny z pracownikami merytorycznymi zostaje wstrzymany. W tym czasie pracownicy realizować będą czynności związane z przekazaniem spraw do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Studia I stopnia dla aspirantów pracy socjalnej

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Profesjonalne kadry- inwestycja w poprawę wykształcenia aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" przez Uniwersytet Opolski we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, uprzejmie zapraszamy do udziału w studiach pierwszego stopnia, licencjackich na kierunku praca socjalna na specjalności: "Poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych" i "Praca socjalna z dzieckiem i rodziną", które rozpoczną się w maju 2016r. Studia licencjackie przeznaczone są dla 29 osób z województw łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego, małopolskiego i opolskiego i realizowane będą w ramach 6 semestrów w systemie zjazdów 2-dniowych weekendowych (sobota - niedziela).

W studiach mogą wziąć udział wyłącznie aspiranci pracy socjalnej (zatrudnieni na cały etat lub część etatu) świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym nieposiadający wykształcenia wyższego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pom. Społ. (Dz. U. z 2015 r.poz. 163, z poźn. zm.) lub na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy pom. społ. (Dz. U. Nr 48, poz. 320).

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci jedynie kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają umowę o pracę oraz podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na studia w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania studiów oraz na rok po ich zakończeniu.

Z projektu zostaną pokryte koszty: Osoby zainteresowane udziałem w studiach proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na nr faksu: 77/ 44 15 259. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w studiach. Zgłoszenia proszę przesłać w terminie do 29.04.2016 r. Ponadto prosimy o przesłanie zaświadczenia o zatrudnieniu oraz kserokopii podpisanego zobowiązania - umowy z pracodawcą, obligującego pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania studiów oraz rok po ich zakończeniu oraz oświadczenia o kosztach przejazdu (wg załączonych wzorów).

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w studiach, zostanie przekazane Państwu telefonicznie. Informacje nt. studiów oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops.opole.pl . W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację p. Agnieszką Ponikowską tel,77/ 44 15 250 wew. 20.

Oświadczenie o kosztach przejazdu
Karta zgłoszeniowa
Umowa z pracodawcą
Zaświadczenie o zatrudnieniu