Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

Udostępniamy następujący adres e-mail: zapytania@rops-opole.pl, na który mogą Państwo wysyłać pytania dotyczące stanu realizacji sprawy. Prosimy o podanie w mailu danych wnioskodawcy tj.: imienia i nazwiska, adresu, numeru sprawy, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail

Opole, ul. Rejtana 5


mapa dojazdu

Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi


W związku z planowaną realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" informuję, że szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi, które rozpocznie się 2 grudnia 2017 r. (w załączeniu szczegółowy terminarz zjazdów). Szkolenie specjalizacyjne przeznaczone jest dla 20 osób z woj. Opolskiego, 66 osób z woj. Śląskiego, 60 osób z woj. Dolnośląskiego i 40 osób z woj. Lubuskiego i będzie prowadzone na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi, na podstawie posiadanej zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej DPS-VI-51112-7901-170-MJ/14(14) z dnia 9.10.2014 r.
w systemie 13,5 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela).W specjalizacji mogą wziąć udział pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnieni na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista i starszy specjalista pracy socjalnej/koordynator, główny specjalista posiadający I stopień specjalizacji i aspirant pracy socjalnej, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia l7 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny).Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w § 9 ust. 1 pkt 1-3 ww. rozporządzenia, tj.: Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci jedynie kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają umowę o pracę oraz podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu. Z projektu zostaną pokryte koszty: W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji II stopnia proszone są o wstępne wysłanie swoich danych tj.: imię i nazwisko, adres mailowy oraz telefon kontaktowy na adres: m.felusiak@rops-opole.pl lub a.ponikowska@rops-opole.pl. W momencie rozpoczęcia oficjalnej rekrutacji, tj. od 2 listopada 2017 r. do 15 listopada 2017 r. osoby, które zgłoszą swój udział będą zobowiązane do przesłania następujących dokumentów: tj.

1. Harmonogram zjazdów.
2. Karta zgłoszenia/skierowania.
3. Wzór zobowiązania - umowy z pracodawcą.
4. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i potwierdzeniu stażu.

W razie pytań prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za proces rekrutacji p. Martą Felusiak lub p. Agnieszką Ponikowską tel. 77 441 52 50 wew. 20.